Общи условия

ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА:

 • Приемате описаните по-долу Общи условия за достъп до VIVABILL.BG и услугите на него;
 • Приемате предоставеният/предоставените от Вас e-mail адрес/адреси да се използва/т за надлежно получаване на месечни сметки и фактури относно ползваните от Вас услуги;
 • Потвърждавате въведените от Вас данни и приемате извършените чрез Вашата регистрация действия да се считат за обвързващи електронни изявления и електронен подпис в отношенията Ви с VIVACOM.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ НА VIVABILL.BG

 1. Настоящите правила регламентират условията за достъп до VIVABILL.BG. (наричан по-долу „Порталът”) и ползване на съдържанието и услугите, предлагани на него, от клиентите на VIVACOM (наричани по-долу „Потребители”).
  Порталът и услугите на него се предоставят от "Българска телекомуникационна компания" ЕАД (VIVACOM), с ЕИК 831642181, седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 115И.
  Порталът, услугите, предлагани на него, и настоящите правила подлежат на промяна от страна на VIVACOM във всеки един момент. Промени в общите условия влизат в сила от датата на публикуването им или друга изрично посочена дата.
 2. Когато за ползването на отделни услуги и съдържание са приложими допълнителни условия, същите ще са изрично посочени.
 3. Достъпът до съдържанието и услугите, предлагани на Портала, се извършва след регистрация, посредством въвеждане на потребителско име (e-mail) и последните 4 цифри на ЕГН (за физически лица) или клиентски код (за бизнес клиенти).
  Регистрацията се извършва в съответствие с инструкциите на Портала.
  Регистрирането на Потребителя на Портала се счита за приемане и съгласие за спазване на настоящите Общи условия.
 4. Само Потребители, които са оторизирани с потребителско име и последните 4 цифри на ЕГН (за физически лица) или клиентски код (за бизнес клиенти) за достъп до Портала („данни за достъп до Портала“), могат да ползват услугите, предоставяни чрез него.
 5. Потребителят е длъжен да пази своите данни за достъп до Портала конфиденциални и да не ги преотстъпва на други лица.
  Всяко ползване на данни за достъп до Портала се счита, че е извършено от лицето, на което те са предоставени от VIVACOM, и обвързва това лице, независимо дали е разрешило и/или одобрило ползването на данните му за достъп до Портала, освен ако докаже че те са узнати по противоправен начин от трето лице.
  Електронните изявления, потвърдени чрез данните за достъп до Портала, създадени от лицето - ползвател на съответните съобщителни услуги на VIVACOM, ще имат валидност като със саморъчен подпис, по силата на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронния подпис.
 6. VIVACOM се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява номера, данните за достъп до Портала или друга персонална информация, предоставена от Потребителите, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.
 7. VIVACOM има право да добавя и спира услуги в Интернет страниците на VIVACOM, да променя цените, структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои Потребители.
 8. VIVACOM има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги в следните случаи:
  1. 8.1. Установено е или основателно може да се предположи, че Потребителят разпространява посредством Интернет или SMS съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;
  2. 8.2. Установено е или основателно може да се предположи, че Потребителят с действията си накърнява доброто име на VIVACOM, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори.
 9. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и/или при поискване от компетентните органи на Република България, VIVACOM има право да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя на компетентните органи.
 10. VIVACOM не отговаря пред Потребителя за:
  1. 10.1. Загуби, пропуснати ползи и други вреди, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Портала от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
  2. 10.2. Неспособност на Потребителя да ползва отделни услуги;
  3. 10.3. Претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите.
 11. VIVACOM не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно информация, съдържание, услуги, функционирането и възможностите за достъп до Портала.
  При несъответствие на Портала с изисквания на Потребител единственото право, което Потребителят има, е да спре да достъпва Портала.
 12. VIVACOM не отговаря за съдържанието на интернет страници, към които препращат връзки на Портала.
 13. В никой случай VIVACOM не отговаря за непреки вреди във връзка с Портала, неговото съдържание и възможността за ползването му. Доколкото е допустимо от приложимите нормативни актове, всякакви предвидими или не преки вреди във връзка с Портала, неговото съдържание и възможността за ползването му, ще бъдат ограничени до размера на заплатеното от Потребителя за ползване на услуги на Портала.
 14. VIVACOM не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на услугите, предоставяни в Портала на VIVACOM.

  Интелектуална собственост

 15. Съдържанието на Портала е обект на права на интелектуална собственост на VIVACOM или на трети лица.
  Съдържанието включва, но не се ограничава до, всякакви текстове, изображения, музикални и аудио-визуални произведения, дизайн, лога, подредба, софтуер, технологии и др.
 16. Използваните на Портала търговски марки, лога и наименования са интелектуална собственост на съответните им притежатели.
 17. Порталът и услугите на него са предназначени за ползване само на територията на Република България.
 18. Освен ако не е уточнено друго, VIVACOM е единствен носител на правото да разпространява съдържанието на Портала. Всяко копиране и разпространение на съдържание от Портала, доколкото не е изрично разрешено, е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции.
 19. VIVACOM предоставя единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване, включващо възпроизвеждане на съдържанието на Портала само на устройства за лична употреба, като не се предоставят никакви права освен тези за лично ползване и не се гарантира нищо във връзка с качеството, възможността за ползване, претенции от трети лица спрямо клиента във връзка с ползването на съдържанието.
 20. Всякаква информация, данни, произведения и др., с изключение на лични данни, изпратени от Потребители на Портала до VIVACOM, се считат за неконфиденциални, като лицето, което ги изпраща, отговаря за законосъобразността на съдържанието им и правото да се разпространяват, като изпращането им дава право на VIVACOM да ги ползва свободно, както намери за добре.
 21. При констатирано нарушение на авторски или други права на интелектуална собственост, както и при други проблеми във връзка с достъпа, функционирането и съдържанието на Портала, Потребителят може да подаде сигнал на телефон 123 за обслужване на клиенти.

  Лични данни

 22. VIVACOM ползва предоставените лични данни във връзка с ползване на Портала при най-голяма конфиденциалност, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.
 23. VIVACOM може да ползва cookies за автоматична идентификация на Потребителите.
 24. Личната информация се използва само от VIVACOM, за нуждите на предоставяне на персонализирани услуги и за осъществяване на контакт със своите клиенти.

  Други условия

 25. За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
 26. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентния български съд.