Общи условия

ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА:

 • Приемате описаните по-долу Общи условия за достъп до VIVABILL.BG и услугите на него;
 • Приемате предоставеният/предоставените от Вас e-mail адрес/адреси да се използва/т за надлежно получаване на месечни сметки и фактури относно ползваните от Вас услуги;
 • Потвърждавате въведените от Вас данни и приемате извършените чрез Вашата регистрация действия да се считат за обвързващи електронни изявления и електронен подпис в отношенията Ви с VIVACOM.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ НА VIVABILL.BG

 1. Настоящите правила регламентират условията за достъп до VIVABILL.BG. (наричан по-долу „Порталът”) и ползване на съдържанието и услугите, предлагани на него, от клиентите на VIVACOM (наричани по-долу „Потребители”).
  Порталът и услугите на него се предоставят от "Българска телекомуникационна компания" ЕАД (VIVACOM), с ЕИК 831642181, седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 115И.
  Порталът, услугите, предлагани на него, и настоящите правила подлежат на промяна от страна на VIVACOM във всеки един момент. Промени в общите условия влизат в сила от датата на публикуването им или друга изрично посочена дата.
 2. Когато за ползването на отделни услуги и съдържание са приложими допълнителни условия, същите ще са изрично посочени.
 3. Достъпът до съдържанието и услугите, предлагани на Портала, се извършва след регистрация, посредством въвеждане на потребителско име (e-mail) и последните 4 цифри на ЕГН (за физически лица) или клиентски код (за бизнес клиенти).
  Регистрацията се извършва в съответствие с инструкциите на Портала.
  Регистрирането на Потребителя на Портала се счита за приемане и съгласие за спазване на настоящите Общи условия.
 4. Само Потребители, които са оторизирани с потребителско име и последните 4 цифри на ЕГН (за физически лица) или клиентски код (за бизнес клиенти) за достъп до Портала („данни за достъп до Портала“), могат да ползват услугите, предоставяни чрез него.
 5. Потребителят е длъжен да пази своите данни за достъп до Портала конфиденциални и да не ги преотстъпва на други лица.
  Всяко ползване на данни за достъп до Портала се счита, че е извършено от лицето, на което те са предоставени от VIVACOM, и обвързва това лице, независимо дали е разрешило и/или одобрило ползването на данните му за достъп до Портала, освен ако докаже че те са узнати по противоправен начин от трето лице.
  Електронните изявления, потвърдени чрез данните за достъп до Портала, създадени от лицето - ползвател на съответните съобщителни услуги на VIVACOM, ще имат валидност като със саморъчен подпис, по силата на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронния подпис.
 6. VIVACOM се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява номера, данните за достъп до Портала или друга персонална информация, предоставена от Потребителите, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.
 7. VIVACOM има право да добавя и спира услуги в Интернет страниците на VIVACOM, да променя цените, структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои Потребители.
 8. VIVACOM има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги в следните случаи:
  1. 8.1. Установено е или основателно може да се предположи, че Потребителят разпространява посредством Интернет или SMS съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;
  2. 8.2. Установено е или основателно може да се предположи, че Потребителят с действията си накърнява доброто име на VIVACOM, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори.
 9. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и/или при поискване от компетентните органи на Република България, VIVACOM има право да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя на компетентните органи.
 10. VIVACOM не отговаря пред Потребителя за:
  1. 10.1. Загуби, пропуснати ползи и други вреди, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Портала от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
  2. 10.2. Неспособност на Потребителя да ползва отделни услуги;
  3. 10.3. Претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите.
 11. VIVACOM не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно информация, съдържание, услуги, функционирането и възможностите за достъп до Портала.
  При несъответствие на Портала с изисквания на Потребител единственото право, което Потребителят има, е да спре да достъпва Портала.
 12. VIVACOM не отговаря за съдържанието на интернет страници, към които препращат връзки на Портала.
 13. В никой случай VIVACOM не отговаря за непреки вреди във връзка с Портала, неговото съдържание и възможността за ползването му. Доколкото е допустимо от приложимите нормативни актове, всякакви предвидими или не преки вреди във връзка с Портала, неговото съдържание и възможността за ползването му, ще бъдат ограничени до размера на заплатеното от Потребителя за ползване на услуги на Портала.
 14. VIVACOM не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на услугите, предоставяни в Портала на VIVACOM.

  Интелектуална собственост

 15. Съдържанието на Портала е обект на права на интелектуална собственост на VIVACOM или на трети лица.
  Съдържанието включва, но не се ограничава до, всякакви текстове, изображения, музикални и аудио-визуални произведения, дизайн, лога, подредба, софтуер, технологии и др.
 16. Използваните на Портала търговски марки, лога и наименования са интелектуална собственост на съответните им притежатели.
 17. Порталът и услугите на него са предназначени за ползване само на територията на Република България.
 18. Освен ако не е уточнено друго, VIVACOM е единствен носител на правото да разпространява съдържанието на Портала. Всяко копиране и разпространение на съдържание от Портала, доколкото не е изрично разрешено, е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции.
 19. VIVACOM предоставя единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване, включващо възпроизвеждане на съдържанието на Портала само на устройства за лична употреба, като не се предоставят никакви права освен тези за лично ползване и не се гарантира нищо във връзка с качеството, възможността за ползване, претенции от трети лица спрямо клиента във връзка с ползването на съдържанието.
 20. Всякаква информация, данни, произведения и др., с изключение на лични данни, изпратени от Потребители на Портала до VIVACOM, се считат за неконфиденциални, като лицето, което ги изпраща, отговаря за законосъобразността на съдържанието им и правото да се разпространяват, като изпращането им дава право на VIVACOM да ги ползва свободно, както намери за добре.
 21. При констатирано нарушение на авторски или други права на интелектуална собственост, както и при други проблеми във връзка с достъпа, функционирането и съдържанието на Портала, Потребителят може да подаде сигнал на телефон 123 за обслужване на клиенти.

  Лични данни

 22. VIVACOM събира и обработва лични данни чрез уебсайта www.vivabill.bg съгласно Политика за поверителност на личните данни на уебсайта www.vivabill.bg (тук) и Политика за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги (тук).

  Други условия

 23. За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
 24. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентния български съд.
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЕБСАЙТ WWW.VIVABILL.BG

(„Политика за поверителност“)


Уебсайтът www.vivabill.bg (наричан за по-кратко „Уебсайтът“) е собственост и се управлява от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД („Виваком”). Виваком зачита неприкосновеността на личния живот на посетителите на този сайт и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод посещението и използването на този уебсайт. Осъществявайки достъп до и използвайки Уебсайта, Вие следва също да се запознаете и да спазвате Общите условия на уебсайта www.vivabill.bg.

Настоящата Политика за поверителност на личните данни на уебсайта www.vivabill.bg („Политика“, „Политика за поверителност“) се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Тази Политика регулира информацията, която се събира и обработва чрез уебсайта www.vivabill.bg. Уебсайтът е предназначен за ползване единствено от потребителите на услуги на Виваком и им дава възможност да управляват услугата „е-Фактура на e-mail”. Поради това, имайте предвид, че за клиенти на Виваком са приложими Политика за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги (тук). Настоящата Политика за поверителност е неразделно свързана с Общите условия за ползване на уебсайта www.vivabill.bg (тук) Използването на Уебсайта подлежи на спазване на тези Правила. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез самия Уебсайт: www.vivabill.bg.

 1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
  „Българска телекомуникационна компания” ЕАД („Виваком”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.Виваком е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо широка гама електронни съобщителни услуги.Виваком е застрахователен брокер, вписан в публичния регистър на застрахователните брокери към Комисията за финансов надзор. Виваком е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" No 115иили като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните във Виваком на следните координати за връзка: имейл: dpo@vivacom.bg; тел. + 359 2 9496079.
 2. Какви данни и за какви цели обработваме, за какъв срок обработваме Вашите лични данни?
  Уебсайтът www.vivabill.bg може да се посещава без да е необходимо да се регистрирате или без да предоставяте лична информация. Ако по свое собствено желание и преценка споделите свои лични данни, конкретни и специфични подробности или друга информация за Вас на публично достъпни секции от сайта, то бихме искали да Ви информираме, че Виваком не носи отговорност за тази информация. За да използвате предоставяните от Виваком чрез този уебсайт онлайн услуги и функционалности, е необходимо да се регистрирате. За да се регистрирате или да получите достъп до някоя от онлайн услугите е необходимо да предоставите следните свои лични данни:

  • е-мейл адрес;
  • ЕГН или част от него;
  • Клиентски номер.

  Посочените данни се обработват от Виваком за следните цели:

  • Осигуряване на удобен и сигурен достъп до определени функционалности на уебсайта;
  • Идентификация на клиент;
  • Обслужване на клиентските заявки за активация и деактивация на електронна фактура и предоставянето й към определен имейл адрес.

  Описаните лични данни, които Виваком обработва във връзка с използване на уебсайта www.vivabill.bg , се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателното уреждане на всички финансови отношения между страните. Виваком може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.
 3. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с Виваком – обработват личните Ви данни от името на Виваком или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни:

  • Лица, които по възлагане на Виваком поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
  • Лица, предоставящи услуги като контактен център за осъществяване на директен маркетинг или за осигуряване на техническо съдействие;
  • Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител.
  • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.
 4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Виваком и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните? Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

  • 4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от Виваком информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни. Правото си на достъп може да упражните по един от следните начини:
  • 4.1.1. като посетите магазин от търговската мрежа на Виваком и подадете писмено заявление по образец с искане за достъп до личните Ви данни;
  • 4.1.2. като подадете заявление по образец с искане за достъп до личните Ви данни, подписано с квалифициран електронен подпис, през електронната форма за контакт с Виваком на официалната интернет страница на дружеството www.vivacom.bg.
  • 4.1.3. като подадете заявление по образец с искане за достъп до личните Ви данни, подписано с квалифициран електронен подпис, до e-mail на длъжностното лице по защита на данните във Виваком dpo@vivacom.bg;

  Заявление по образец е достъпно на интернет страницата на Виваком www.vivacom.bg и в магазините на Виваком. Заявление може да бъде подадено лично от Вас и от друго лице, което предостави нотариално заверено пълномощно. Моля, имайте предвид, че, с цел осигуряване на защита на личните Ви данни, при подаване на искането и при получаване на копие от личните Ви данни в магазин на Виваком Вие или упълномощеният Ви представител трябва да се идентифицирате с документ за самоличност.За да бъде обработено Вашето заявление за достъп, трябва да попълните следната информация:

  • Трите Ви имена;
  • ЕГН/ЛНЧ/ЛН;
  • Трите имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН на пълномощник (ако заявлението се подава от такъв);
  • Форма за получаване на изисканата информация;
  • Начин за получаване на изисканата информация;
  • Подпис на заявителя.

  Отговор на заявлението за достъп до лични данни можете да получите по ваш избор: като писмена справка или на копие на предоставен от Вас технически носител или по електронен път на посочен от Вас електронен адрес за кореспонденция. Отговорът на подаденото от вас заявление за достъп до лични данни можете да получите по ваш избор: в посочен от Вас магазин на Виваком или на посочен от Вас електронен адрес за кореспонденция или на посочен от Вас адрес с куриер за Ваша сметка.
  1. 4.2. да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;
   1. 4.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи: • същите не са нужни повече за целите, за които се обработват; • оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им; • обработването на данните е признато за незаконно; • националното или европейското законодателство изискват това.
    1. 4.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи: • при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на Виваком да провери точността на данните; • установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити; • желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че Виваком не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; • при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;
     1. 4.5. да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, включващо получаването им от Виваком в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия: а) обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение; б) обработването се извършва по автоматизиран начин.
      1. 4.6. да възразите пред Виваком по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилирането с тази цел, Виваком ще прекрати обработването им за посочената цел. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, Виваком ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.
       1. 4.7. по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие като заявите изричното си желание чрез търговската мрежа и каналите за комуникация с Виваком;
        1. 4.8. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.
         По всяко време може да позвъните на телефон 123 и да получите повече информация как може да упражните правата си във връзка с личните ви данни.
       2. 5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Виваком и какви са последиците от това?
        За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на Виваком. Непредоставянето на следните данни препятства възможността Виваком да сключи договор с Вас:

        • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;
        • три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред Виваком;
        • номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
        • данни, събирани при плащане, направено към Виваком - номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, във връзка с извършване на плащането по банков път през онлайн платформата и другите електронни търговски канали на Виваком;
        • данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име, история на заявките и плащанията.
       3. 6. Политика за „бисквитките“
        С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

        Какво представляват бисквитките и защо се използват?
        Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

        Видове бисквитки
        Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

        Системно необходими бисквитки
        Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

        Бисквитки за функционалност
        Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

        Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама
        Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.
        Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics.

        Деактивиране на бисквитки
        Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Някои от бисквитки на трети страни, които нашия сайт използва могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтовете на третите страни и да следвате посочените там инструкции за изключване. Повече подробности за категориите бисквитки на трети страни, които използваме и информация как да ги деактивирате, вижте по-долу в посочената таблица:

        Трета странаКатегорияЦелИнструкции за контролиране
        използването на бисквитките
        Google AnalyticsЗа
        анализ
        Проследяване
        и отчитане на трафика на уебсайта и поведението на потребителите
        https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
        Google
        AdWords
        За
        реклама
        Проследяване
        и анализ на взаимодействие на потребителите с рекламите и търсене
        https://policies.google.com/privacy

        https://policies.google.com/privacy/update

        https://policies.google.com/technologies/ads
        Google
        Doubleclick
        За
        реклама
        Проследяване
        на взаимодействието на потребителите с рекламите
        https://policies.google.com/technologies/ads
        FacebookЗа рекламаПроследяване
        на взаимодействието на потребителите с рекламите
        https://www.facebook.com/privacy/explanation

        https://www.facebook.com/about/privacy/update

        Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

        Линкове
        Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.
        Тази политика е последно осъвременена на 23.05.2018 г.